• E_E_980x324_eng.jpg

Gradski zavod za javno zdravlje

http://www.zdravlje.org.rs

Centar za higijenu i humanu ekologiju i ekotoksikologiju

Poslovi javnog zdravlja iz oblasti higijene i humane ekologije i ekotoksikologije obavljaju se u dva centra:

1. Centar za higijenu i humanu ekologiju
2. Centar za ekotoksikologiju

Centru za higijenu i humanu ekologiju možete se obratiti i uputiti zahtev u svim slučajevima kada vam je potrebna fizičko-hemijska, mikrobiološka, biološka i/ili parazitološka analiza vode i to:
- vode za piće, izvorske i mineralne vode, podzemne vode, površinske vode, vode za kupanje i rekreaciju (bazeni, kupališta, hidromasažne kade), otpadne vode, kotlovske vode, vode iz rashladnih uređaja, vode za navodnjavanje, vode nepoznatog porekla.

Možete uputiti i:
- zahtev za ispitivanje namirnica i predmeta opšte upotrebe kao i za ispitivanje robe iz uvoza,
- zahtev za ispitivanje vazduha,
- zahtev za ispitivanje nivoa buke u komunalnoj sredini,
- zahtev za ispitivanje zemljišta,
- zahtev za dezinfekciju vodovodnih instalacija sa izdavanjem atesta za novoizgrađene ili objekte posle rekonstrukcije (građevinskih radova).

Lekari specijalisti higijene i sanitarni tehničari Centra za higijenu i humanu ekologiju, sa svojim bogatim profesionalnim iskustvom, mogu vam u svakom trenutku pružiti vrhunsku stručnu podršku u cilju kvalitetnog i efikasnog obavljanja poslova i zadataka kao što su:
- priprema, planiranje i realizacija programa za praćenje stanja i očuvanja životne sredine;
- evidentiranje, prikupljanje i analiza podataka o faktorima rizika po zdravlje ljudi prisutnih u životnoj sredini;
- obavljanje sanitarno-higijenskog nadzora u objektima
- laboratorijska ispitivanja u oblasti sanitarne mikrobiologije, sanitarne hemije i ekotoksikologije u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima i regulativom, u svim medijima životne sredine, hrane, predmeta opšte upotrebe i dr.

Centru za ekotoksikologiju možete se obratiti za stručnu pomoć u izvršavanju sledećih poslova:

- ispitivanje (karakterizacija, kategorizacija i dr) otpada uz predlog načina postupanja sa čvrstim i tečnim otpadom;
- utvrđivanje i sprovođenje mera u elementarnim i drugim većim nepogodama i vanrednim prilikama;
- prevencija i odgovor na hemijske udese, uz obezbeđenu stalnu (24-oročasovnu) pripravnost mobilne ekotoksikološke jedinice;
- dizajniranje i primena softverskih programa u oblasti higijensko-ekološke delatnosti;
- izrada studija o proceni uticaja na životnu sredinu, studija procena rizika, lokalnih i regionalnih ekoloških akcionih planova kao i programa, planova i projekata iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite zdravlja ljudi.

Country: Serbia

Organization Type: Service, Other

City: Beograd ,Bulevar despota Stefana 54A Google map

Areas of Activities

WATER

    AIR

      LAND - SOIL

        ENVIRONMENTAL PROTECTION